® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
20 Ocak 2022
Perşembe
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 2249558
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriMersin 
İş ŞehriMersin 
KurumMersin Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İşin Adı/Konusu/CinsiAtık Su Ve Kanalizasyon Hattı İşleri Yaptırılacaktır 
İhale Tarihi25.11.2021 10:30 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2021/650205 

İhale Metni
ATIK SU VE KANALİZASYON HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
MERSİN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mersin İliToroslar İlç,GözneVE AyvagediğiMhAAT,MersinİliToroslarİlç GözneAyvagediği 2Et AŞMersiN İli Tarsusİlç Atalar BahşişYeşiltepe KöselerliMah AtıksuŞB Hat Mersin İli Tarsus İlçYenice MahAATMersinİliSilifke İlçYeşilovacık MhAATveAtıksuŞebHatYpİşl yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2021/650205
1-İdarenin
a) Adresi:Mahmudiye Mah. Zeytinlibahçe Cad. 99 33070 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası:3243370841 - 3243360277
c) Elektronik Posta Adresi:ihalebirimi@meski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
251 Kalem Mersin İliToroslar İlç,GözneAyvagediğiMhAAT,MersinİliToroslarİlç GözneAyvagediği 2Et AŞMersinİliTarsusİlçAtalarBahşişYeşiltepeKöselerliMahAtıksuŞBHatMersin İliTarsusİlçYenice MahAATMersinİliSilifke İlçYeşilovacık MhAATveAtıksuŞebHatYpİşl
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Ve Ayvagediği Mahalleleri, Mersin İli, Tarsus İlçesi, Atalar, Bahşiş, Yeşiltepe, Köselerli Mahalleleri Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Mahallesi Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 1260 (BinİkiYüzAltmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Hizmetler Toplantı Salonu Portakal Mah.Akbelen Cad. Mezarlık Karşısı MERSİN
b) Tarihi ve saati:25.11.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır. EKAP'a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
1- a-Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan A(XI)
Veya
b- Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan A(XI) ve A(IV) grubu benzer işlerin her ikisini de tek sözleşmede yaptığını gösteren işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine Mezuniyet Belgesi/ Diploma sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği bölümü ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:50 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyat sahibi istekli 50 puan alacaktır.
Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları;
TP = (TFsd x 50) / TF formülü ile,
Sınır değerin altındaki isteklilere ait teklif puanları;
TP = (TF x 50) / TFsd formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibi istekli,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KP:50 PUAN)
A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) (47 Puan):
İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 47 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
A.2.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 47 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen "Aralık" daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır.
İş Kalemi / İş Grubu No ve Kısa AçıklamasıMinimum Teklif OranıMaksimum Teklif OranıFiyat Dışı Unsur Puanı
GAAT.İNŞ.01: T.101 Giriş By-Pass Yapısı Yapılma0,0004190,0005550,10
GAAT.İNŞ.02: T.102 Giriş Debimetre Odası Yapılması0,0002350,0003110,10
GAAT.İNŞ.03: T.103 Ön Arıtma Üniteleri Yapılması0,0005640,0007460,10
GAAT.İNŞ.04: T.104 Kum Tutucu Dağıtım Yapısı Yapılması0,0002100,0002780,10
GAAT.İNŞ.05: T.105/1 Havalandırmalı Kum Ve Yağ Tutucu Yapılması0,0017240,0022800,10
GAAT.İNŞ.06: T.106/1 Bio-Fosfor Havuzu Yapılması0,0022870,0030240,20
GAAT.İNŞ.07: T.107-T.108/1.2 Havalandırma Dağıtım Yapısı Ve Havalandırma Havuzu Yapılması0,0336780,0445390,40
GAAT.İNŞ.08: T.109/1-2 Çökeltme Havuzu Yapılması0,0059520,0078710,40
GAAT.İNŞ.09: T.110/A.B.C Çökeltme Dağıtım, Toplama, Çamur Alma Yapısı, Geri Devir Fazla Çamur Terfi Merkezi Yapılması0,0080170,0106020,40
GAAT.İNŞ.10: T.111,T.112/1.2 Çamur Dengeleme Manevra Odası Ve Çamur Dengeleme Havuzu Yapılması0,0015990,0021140,10
GAAT.İNŞ.11: T.113 Süzüntü Suyu Terfi Merkezi Yapılması0,0002550,0003370,10
GAAT.İNŞ.12: T.114 Kış Ayları Giriş Terfi Merkezi, Sepet Izgara Ve Tambur Elek Yapısı Yapılması0,0006050,0008000,10
GAAT.İNŞ.13: T.115 Kış Ayları By-Pass Yapısı Yapılması0,0004210,0005570,10
GAAT.İNŞ.14: T.120 Deşarj Yapısı Yapılması0,0000740,0000980,10
GAAT.İNŞ.15: T.121 Koku Giderim Ünitesi Yapılması0,0007520,0009940,10
GAAT.İNŞ.16: R1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Yerinde Döküm Özel Muayene Bacaları Yapılması0,0014340,0018970,10
GAAT.İNŞ.17: B.101 İdare Binası Yapılması0,0036260,0047950,20
GAAT.İNŞ.18: B.102 Dekantör Binası Yapılması0,0036510,0048280,20
GAAT.İNŞ.19: B.103 Bekçi Binası Yapılması0,0012610,0016680,10
GAAT.İNŞ.20: B.104 Blower Binası Yapılması0,0026060,0034470,20
GAAT.İNŞ.21: B.105 Çıkış Debi Ölçümü, Filtre, UV Dezenfeksiyon, Dengeleme Blower Binası Yapılması0,0060070,0079440,40
GAAT.İNŞ.22: B.106 Tehlikeli, Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Binası Yapılması0,0008390,0011100,10
GAAT.İNŞ.23: B.107 Ön Arıtma Binası Yapılması0,0036070,0047700,20
GAAT.İNŞ.24: B.108 Kum Ve Yağ Tutucu Binası Yapılması0,0047720,0063110,40
GAAT.İNŞ.25: Çevre Duvarı (Tip 1-2-3) Yapılması0,0031840,0042110,20
GAAT.İNŞ.26: Tesis İçi Saha Tanzimi Ve Yolların Yapılması0,0070810,0093640,40
GAAT.İNŞ.27: İçme Suyu Şebeke Hatları Ve Abone Bağlantıları Yapılması (Ø75 mm HDPE (PE 100) (10 Atü)0,0010580,0013990,10
GAAT.İNŞ.28: Tesis İçi Kanalizasyon Hattı Ve Parsel Baca /Bağlantılarının Yapılması (HDPE (PE 100) (10 Atü))0,0000740,0000980,10
GAAT.İNŞ.29: Himaye Mıntıka Tel Örgüsü Yapılması0,0010240,0013540,10
GAAT.İNŞ.30: Tesis Giriş Kapısı Yapılması0,0000730,0000960,10
GAAT.İNŞ.31: Deşarj Hattı Yapılması (HDPE (PE 100)(10 ATÜ))0,0029000,0038350,20
GAAT.İNŞ.32: Deşarj Hattına Ait Buhar Kürlü Ent.Contalı Prefabrik M.Bacaları Yapılması0,0003860,0005110,10
GAAT.İNŞ.33: Ø800 mm HDPE Koruge Boru İle Kollektör Hattı Döşenmesi (SN 8)0,0006790,0008980,10
GAAT.İNŞ.34: Kollektör Hattına Ait Buhar Kürlü Ent. Contalı Prefabrik M.Bacaları Yapılması0,0001930,0002560,10
GAAT.İNŞ.35: Peyzaj İşleri Yapılması0,0002990,0003950,10
GAAT.İNŞ.36: Ø90 mm HDPE (PE 100) Boru Döşenmesi (10 ATÜ)0,0005740,0007590,10
GAAT.İNŞ.37: Ø110 mm HDPE (PE 100) Boru Döşenmesi (10 ATÜ)0,0000550,0000730,10
GAAT.İNŞ.38: Ø250 mm HDPE (PE 100) Boru Döşenmesi (10 ATÜ)0,0003050,0004030,10
GAAT.İNŞ.39: Ø280 mm HDPE (PE 100) Boru Döşenmesi (10 ATÜ)0,0000580,0000760,10
GAAT.İNŞ.40: Ø400 mm HDPE (PE 100) Boru Döşenmesi (10 ATÜ)0,0007740,0010230,10
GAAT.İNŞ.41: Ø450 mm HDPE (PE 100) Boru Döşenmesi (10 ATÜ)0,0009770,0012920,10
GAAT.İNŞ.42: DN100 SS304 Boru Döşenmesi0,0000420,0000550,10
GAAT.İNŞ.43: DN250 SS304 Boru Döşenmesi0,0005930,0007840,10
GAAT.İNŞ.44: DN350 SS304 Boru Döşenmesi0,0008960,0011840,10
GAAT.İNŞ.45: Her Cins Zeminde Kazı Yapılması0,0347840,0460020,40
GAAT.İNŞ.46: Tesis Sınırları İçerisinde Dolgu Sulama Serme Sıkıştırma Ve Nakliyesinin Yapılması0,0187560,0248050,40
GAAT.İNŞ.47: Döküm Sahasına Kazı Moloz Nakli Yapılması Ve İstiap Bedeli0,0189500,0250620,40
GAAT.MEK.01: R-2 Bacası, T-101 Giriş By-Pass Yapısı, T-102 Giriş Debimetre Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0011910,0015760,10
GAAT.MEK.02: T-103 Ön Arıtma Ünitesi (B-107) Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0098420,0130160,40
GAAT.MEK.03: T-104 Dağıtım Yapısı, T-105/1 Kum Tutucu Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0061170,0080900,40
GAAT.MEK.04: T-106/1 Bio-Fosfor Havuzu Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0012700,0016800,10
GAAT.MEK.05: T-107/Dağıtım Yapısı, T-108/1-2 Havalandırma Havuzları Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0120170,0158930,40
GAAT.MEK.06: B-104 Blower Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0091000,0120350,40
GAAT.MEK.07: T-110/A-B-C -Çökeltme Dağıtım Yapısı-Geri Devir Ve Fazla Çamur Terfi Merkezi Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0040410,0053450,40
GAAT.MEK.08: T-109/1-2 Son Çökeltme Havuzları Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0029610,0039160,20
GAAT.MEK.09: T-111-Çamur Dengeleme Havuzu Manevra Odası, T-112/1-2-Çamur Dengeleme Havuzu Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0022450,0029690,20
GAAT.MEK.10: B-102 Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0083640,0110610,40
GAAT.MEK.11: T-114 Giriş Terfi Merkezi Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0018270,0024170,20
GAAT.MEK.12: T-113 Süzüntü Suyu Terfi Merkezi Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0006460,0008550,10
GAAT.MEK.13: T-116 Dengeleme Blower- T-117 Disk Filtre -T-118 - UV Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0152840,0202130,40
GAAT.MEK.14: T-121 Koku Arıtım Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0115430,0152650,40
GAAT.MEK.15: T-115 Kış Ayları By-Pass Yapısı Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0003680,0004870,10
GAAT.MEK.16: B-106 Tehlikeli Ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Binası Mekanik Ekipmanları Muhtelif Paslanmaz Çelik Boru Temini Ve Yerine Montajı0,0018110,0023950,20
GAAT.MEK.17: İdari Bina Tesisat Ve Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0003260,0004310,10
GAAT.MEK.18: Bekçi Binası Tesisat Ve Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0000860,0001140,10
GAAT.ELK.01: Enerji Nakil Hattı Ve Trafo Tesisi Yapımı0,0012620,0016690,10
GAAT.ELK.02: Dizel Elektrojen Grubu Yapımı0,0033360,0044120,20
GAAT.ELK.03: AG Pano, Kompanzasyon Ve MCC Pano Yapımı0,0027900,0036900,20
GAAT.ELK.04: Güç, Kumanda Ve Sinyal Kabloları Yapımı0,0016330,0021600,10
GAAT.ELK.05: Saha Aydınlatma Sistemi Yapımı0,0012460,0016480,10
GAAT.ELK.06: Paratoner Tesisatı (AL=80 mt) Yapımı0,0001050,0001390,10
GAAT.ELK.07: Topraklama Tesisatı Yapımı0,0008050,0010650,10
GAAT.ELK.08: Enstrümantasyon Temini Ve Montajı Yapımı0,0042210,0055820,40
GAAT.ELK.09: PLC-SCADA Ve Otomasyon Sistemi Yapımı0,0043150,0057060,40
GAAT.ELK.10: Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik) Bedeli0,0002920,0003860,10
GAAT.ELK.11: CCTV Sistemi Yapımı0,0007970,0010540,10
GAAT.ELK.12: Gaz Algılama Ve Güvenlik Sistemi Yapımı0,0006150,0008140,10
GAAT.ELK.13: İdare Binası (B101) İç Tesisatı Yapımı0,0000260,0000340,10
GAAT.ELK.14: Bio-P Havuzu (T106) Güç Tesisatı Yapımı0,0001130,0001500,10
GAAT.ELK.15: Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı (T107) Ve Havalandırma Havuzu (T108) Güç Tesisatı Yapımı0,0004830,0006390,10
GAAT.ELK.16: Çökeltme Havuzları (T109/1-2) Güç Tesisatı Yapımı0,0000320,0000420,10
GAAT.ELK.17: Geri Devir Terfi Binası (T110-A-B-C) Güç Tesisatı Yapımı0,0003040,0004020,10
GAAT.ELK.18: Dengeleme Havuzu Dağıtım Yapısı (T111) Ve Dengeleme Havuzları (T112/1-2) Güç Tesisatı Yapımı0,0001710,0002270,10
GAAT.ELK.19: Süzüntü Suyu Terfi Merkezi (T113) Güç Tesisatı Yapımı0,0000820,0001080,10
GAAT.ELK.20: Kış Ayları Terfi Merkezi (T114) Ve Kış Ayları By Pass Yapısı (T115) Güç Tesisatı Yapımı0,0000720,0000950,10
GAAT.ELK.21: Koku Giderme Ünitesi (T121) Güç Tesisatı Yapımı0,0000280,0000370,10
GAAT.ELK.22: İdare Binası (B101) İç Tesisatı Yapımı0,0001450,0001920,10
GAAT.ELK.23: Dekantör Binası (B102) Güç Tesisatı Yapımı0,0001640,0002170,10
GAAT.ELK.24: Blower Binası (B104) Güç Tesisatı Yapımı0,0001150,0001520,10
GAAT.ELK.25: Çıkış Debi, Filtre, UV, Dengeleme Blower Binası (B105) Güç Tesisatı Yapımı0,0001040,0001380,10
GAAT.ELK.26: Atık Geçici Depolama Binası (B106) Güç Tesisatı Yapımı0,0000140,0000190,10
GAAT.ELK.27: Ön Arıtma Binası (B107) Güç Tesisatı Yapımı0,0001470,0001940,10
GAAT.ELK.28: Kum Ve Yağ Tutucu Binası (B108/1) Güç Tesisatı Yapımı0,0002090,0002770,10
GAAT.ELK.29: Kum Ve Yağ Tutucu Binası (B108/2) Güç Tesisatı Yapımı0,0000970,0001280,10
GAAT.ELK.30: Bekçi Binası (B103) Güç Tesisatı Yapımı0,0000250,0000320,10
GAAT.ELK.31: SAİS Kabin Temini Ve Montajı0,0018200,0024070,20
GAAT.İŞL.01: İşletme Personeli Eğitimi0,0001140,0001500,10
GAAT.İŞL.02: İşletme Talimatnamesi Hazırlanması0,0000650,0000860,10
GAAT.İŞL.03: Tesisin İşletme Personeli Giderleri0,0057840,0076490,40
GAAT.İŞL.04: Tesisin İşletme Ve Bakım Giderleri0,0165890,0219390,40
GAAT.İŞL.05: 18 Aylık Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınması0,0000780,0001040,10
GAAT.İŞL.06: Laboratuvar Malzemeleri Alınması
0,0009020,0011930,10
GA.KNL.01: Ø300 mm Koruge Boru İle Kanalizasyon Hattı Yapılması0,0411340,0544000,40
GA.KNL.02: Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buh. Kürlü Ent. Contalı Kanalizasyon Hatlarına Ait M.Bacaları Yapılması0,0086320,0114160,50
GA.KNL.03: Ø400 mm Koruge Boru İle Kanalizasyon Hattı Yapılması0,0010400,0013760,10
GA.KNL.04: Çıkış Çapı Ø400 mm Olan Buh. Kürlü Ent. Contalı Kanalizasyon Hatlarına Ait M.Bacaları Yapılması0,0001370,0001820,10
GA.KNL.05: Ø150 mm HDPE Esaslı Koruge Boru İle Parsel Bağlantıları Yapılması0,0040200,0053170,40
GA.KNL.06: Çıkış Çapı Ø150 mm Olan Buh. Kürlü Prefabrik Parsel Bacaları Yapılması0,0037850,0050060,20
GA.KNL.07: Ø250 mm HDPE (PE100) Boru İle Terfi Hattı Döşenmesi (10 ATÜ)0,0015870,0020990,10
GA.KNL.08: TM6 Paket Terfi Merkezi Yapılması (İnşaat + Mekanik + Elektrik İmalatlar Dahil)0,0072490,0095870,50
GA.KNL.09: TM8 Paket Terfi Merkezi Yapılması (İnşaat + Mekanik + Elektrik İmalatlar Dahil)0,0074730,0098840,50
GA.KNL.10: Kanalizasyon Şebekesinin Robot Kamera İle Görüntülenmesi0,0003730,0004930,10
GA.KNL.11: Sayısal İşletme Planı Hazırlanması0,0001550,0002050,10
ABYK.KNL.01: Ø300 mm HDPE Esaslı Koruge Boru İle Kanalizasyon Hattı Yapılması0,1123540,1485890,50
ABYK.KNL.02: Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buh. Kürlü Ent. Contalı Kanalizasyon Hatlarına Ait M.Bacaları Yapılması0,0206010,0272450,40
ABYK.KNL.03: Ø400 mm Koruge Boru İle Kanalizasyon Hattı Yapılması0,0130530,0172620,50
ABYK.KNL.04: Çıkış Çapı Ø400 mm Olan Buh. Kürlü Ent. Contalı Kanalizasyon Hatlarına Ait M.Bacaları Yapılması0,0016650,0022020,10
ABYK.KNL.05: Ø150 mm HDPE Esaslı Koruge Boru İle Parsel Bağlantıları Yapılması0,0107120,0141660,40
ABYK.KNL.06: Çıkış Çapı Ø150 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Parsel Bacaları Yapılması0,0101270,0133930,40
ABYK.KNL.07: Tip1 Tahliye Odası Yapılması, Ekipmanların Temini Ve Montajı (İnşaat + Mekanik İmalatlar Dahil)0,0001790,0002360,10
ABYK.KNL.08: Tip2 Tahliye Odası Yapılması, Ekipmanların Temini Ve Montajı (İnşaat + Mekanik İmalatlar Dahil)0,0003680,0004870,10
ABYK.KNL.09: Tip3 Tahliye Odası Yapılması, Ekipmanların Temini Ve Montajı (İnşaat + Mekanik İmalatlar Dahil)0,0013130,0017370,10
ABYK.KNL.10: Tip4 Tahliye Odası Yapılması, Ekipmanların Temini Ve Montajı (İnşaat + Mekanik İmalatlar Dahil)0,0009160,0012120,10
ABYK.KNL.11: Tip1 Vantuz Odası Yapılması, Ekipmanların Temini Ve Montajı (İnşaat + Mekanik İmalatlar Dahil)0,0021060,0027850,20
ABYK.KNL.12: Tip2 Vantuz Odası Yapılması, Ekipmanların Temini Ve Montajı (İnşaat + Mekanik İmalatlar Dahil)0,0008980,0011870,10
ABYK.KNL.13: Tip3 Vantuz Odası Yapılması, Ekipmanların Temini Ve Montajı (İnşaat + Mekanik İmalatlar Dahil)0,0014930,0019740,10
ABYK.KNL.14: Ø75 mm HDPE (PE 100) Boru İle Terfi Hattı Yapılması (10 ATÜ)0,0008890,0011760,10
ABYK.KNL.15: Ø180 mm HDPE (PE 100) Boru İle Terfi Hattı Yapılması (10 ATÜ)0,0030900,0040860,20
ABYK.KNL.16: Ø200 mm HDPE (PE 100) Boru İle Terfi Hattı Yapılması (10 ATÜ)0,0008250,0010910,10
ABYK.KNL.17: Ø225 mm HDPE (PE 100) Boru İle Terfi Hattı Yapılması (10 ATÜ)0,0095790,0126680,40
ABYK.KNL.18: Ø140 mm HDPE (PE 100) Boru İle Terfi Hattı Yapılması (10 ATÜ)0,0044970,0059470,40
ABYK.KNL.19: TM1 Paket Terfi Merkezi (Baca Tipi) Yapılması (İnşaat + Mekanik + Elektrik İmalatlar Dahil)0,0026860,0035520,30
ABYK.KNL.20: TM2 Paket Terfi Merkezi (Baca Tipi) Yapılması (İnşaat + Mekanik + Elektrik İmalatlar Dahil)0,0041680,0055120,50
ABYK.KNL.21: TM4 Paket Terfi Merkezi (Baca Tipi) Yapılması (İnşaat + Mekanik + Elektrik İmalatlar Dahil)0,0039490,0052230,50
ABYK.KNL.22: TM5 Paket Terfi Merkezi (Baca Tipi) Yapılması (İnşaat + Mekanik + Elektrik İmalatlar Dahil)0,0043080,0056970,50
ABYK.KNL.23: TM7 Paket Terfi Merkezi (Baca Tipi) Yapılması (İnşaat + Mekanik + Elektrik İmalatlar Dahil)0,0035690,0047200,30
ABYK.KNL.24: TM8 Paket Terfi Merkezi (Baca Tipi) Yapılması (İnşaat + Mekanik + Elektrik İmalatlar Dahil)0,0057650,0076240,50
ABYK.KNL.25: Ø324 mm Paslanmaz Çelik Kılıf Boru İçerisinden Ø225 mm HDPE (PE100) Kanalizasyon Terfi Hattı Geçirilerek Askıda Köprü Geçişi İmalatlarının Yapılması0,0001770,0002340,10
ABYK.KNL.26: Kanalizasyon Hatlarının Betonarme Gömlek İçerisinde Dere Geçişi İmalatlarının Yapılması0,0002370,0003130,10
ABYK.KNL.27: Kanalizasyon Şebekesinin Robot Kamera İle Görüntülenmesi0,0008850,0011700,10
ABYK.KNL.28: Sayısal İşletme Planı Hazırlanması0,0004870,0006440,10
YNC.AAT.İNŞ.01: T101-Paket Tip Izgara Ve Terfi Merkezi Yapılması0,0000520,0000690,10
YNC.AAT.İNŞ.02: T102-İnce Izgara - Kum Ve Yağ Tutucu Paket Ünitesi Yapılması0,0001620,0002140,10
YNC.AAT.İNŞ.03: T103 - Bio-Fosfor Havuzu Dağıtım Çıkış Suyu Toplama Yapısı Yapılması0,0010260,0013570,10
YNC.AAT.İNŞ.04: T104 - T105 - Bio-Fosfor Tankı - Biyolojik Arıtma Kompakt Ünitesi Yapılması0,0091150,0120550,40
YNC.AAT.İNŞ.05: Yağmursuyu Izgara Yapısı Yapılması0,0000660,0000880,10
YNC.AAT.İNŞ.06: B101 - Bekçi Binası Yapılması0,0003890,0005140,10
YNC.AAT.İNŞ.07: B102 - İşletme Binası Yapılması0,0032790,0043360,20
YNC.AAT.İNŞ.08: B103 - Blower Binası Yapılması0,0008540,0011290,10
YNC.AAT.İNŞ.09: B104 - Çamur Susuzlaştırma Binası Yapılması0,0023170,0030640,20
YNC.AAT.İNŞ.10: B105 - Tehlikeli Atık Deposu Yapılması0,0002980,0003940,10
YNC.AAT.İNŞ.11: Saha Borulama İşleri Yapılması0,0005510,0007290,10
YNC.AAT.İNŞ.12: Saha Drenajı Hatları Yapılması0,0047140,0062340,40
YNC.AAT.İNŞ.13: Yol Yapılması0,0011000,0014540,10
YNC.AAT.İNŞ.14: Çevre Düzenleme Yapılması0,0014800,0019570,10
YNC.AAT.İNŞ.15: Kollektör Hattı Yapılması0,0020370,0026940,20
YNC.AAT.İNŞ.16: İçme Ve Kullanma Suyu Hattı Yapılması0,0012400,0016400,10
YNC.AAT.MEK.01: T101 Paket Tip Giriş Terfi Merkezi Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0023100,0030550,20
YNC.AAT.MEK.02: T102 İnce Izgara- Kum Ve Yağ Tutucu Paket Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0058620,0077520,40
YNC.AAT.MEK.03: T103 Dağıtım Ve Toplama Yapısı Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0007440,0009840,10
YNC.AAT.MEK.04: T104 A-B Bio-Fosfor Tankları Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0009360,0012380,10
YNC.AAT.MEK.05: T105 A-B Havalandırma Tankları Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0023410,0030960,20
YNC.AAT.MEK.06: T105 A-B Son Çöktürme Tankları Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0042020,0055570,40
YNC.AAT.MEK.07: T105 A-B Geri Devir Terfi Merkezi Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0009220,0012190,10
YNC.AAT.MEK.08: T-106 Paket Tip Saha Drenaj Terfi Merkezi0,0013710,0018130,10
YNC.AAT.MEK.09: B104 Çamur Susuzlaştırma Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0046410,0061370,40
YNC.AAT.MEK.10: B104 Dezenfeksiyon Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0060880,0080520,40
YNC.AAT.MEK.11: T-106 Paket Tip Saha Drenaj Terfi Merkezi0,0026260,0034730,20
YNC.AAT.MEK.12: İdare Binası, Çamur Susuzlaştırma Binası, Giriş Terfi Merkezi, Kum Ve Yağ Tutucu Paket Ünitesi Tesisat Ve Mekanik Ekipmanlarının Temini Ve Yerine Montajı0,0003170,0004190,10
YNC.AAT.ELK.01: Enerji Nakil Hattı Ve Trafo Yapımı0,0022890,0030270,20
YNC.AAT.ELK.02: Dizel Elektrojen Grubu Yapımı0,0001970,0002600,10
YNC.AAT.ELK.03: AG Pano, Kompanzasyon Ve MCC Pano Yapımı0,0017420,0023040,20
YNC.AAT.ELK.04: Güç, Kumanda Ve Sinyal Kabloları Yapımı0,0016840,0022280,10
YNC.AAT.ELK.05: Saha Aydınlatma Sistemi Yapımı0,0003700,0004890,10
YNC.AAT.ELK.06: Paratoner Tesisatı Yapımı0,0000740,0000980,10
YNC.AAT.ELK.07: Topraklama Tesisatı Yapımı0,0004290,0005670,10
YNC.AAT.ELK.08: Enstrümantasyon Temini Ve Montajı Yapımı0,0031500,0041660,20
YNC.AAT.ELK.09: PLC-SCADA Ve Otomasyon Sistemi Yapımı0,0023450,0031020,20
YNC.AAT.ELK.10: Blower Binası Elektrik Tesisatı Yapımı0,0000910,0001210,10
YNC.AAT.ELK.11: Çamur Susuzlaştırma Binası Elektrik Tesisatı Yapımı0,0001080,0001430,10
YNC.AAT.ELK.12: İdari Bina Elektrik Tesisatı Yapımı0,0002100,0002770,10
YNC.AAT.ELK.13: Bekçi Binası Elektrik Tesisatı Yapımı0,0000280,0000360,10
YNC.AAT.ELK.14: Tehlikeli Atık Deposu Elektrik Tesisatı Yapımı0,0000110,0000150,10
YNC.AAT.ELK.15: Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik) Bedeli0,0001050,0001390,10
YNC.AAT.İŞL.01: İşletme Personeli Eğitimi0,0000680,0000900,10
YNC.AAT.İŞL.02: İşletme Talimatnamesi Hazırlanması0,0000550,0000720,10
YNC.AAT.İŞL.03: Tesisin İşletme Personeli Giderleri0,0038780,0051280,40
YNC.AAT.İŞL.04: Tesisin İşletme Ve Bakım Giderleri0,0027090,0035830,20
YNC.AAT.İŞL.05: 18 Aylık Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınması
0,000078
0,0001040,10
YNC.AAT.İŞL.06: Laboratuvar Malzemeleri Alınması0,0009020,0011930,10
YŞL.AAT.İNŞ.01: T102 - İnce Izgara Ve Havalandırmalı Kum Ve Yağ Tutucu Ünite Yapılması0,0016060,0021230,10
YŞL.AAT.İNŞ.02: T102 - İnce Izgaralar Ve Havalandırmalı Kum Tutucu Binası Yapılması0,0028110,0037180,20
YŞL.AAT.İNŞ.03: T103 - Toplama Ve Dağıtım Yapısı Yapılması0,0009040,0011960,10
YŞL.AAT.İNŞ.04: T104 - T105 - Bio Fosfor Tankı - Biyolojik Arıtma Kompakt Ünitesi Yapılması0,0100090,0132370,40
YŞL.AAT.İNŞ.05: T106 - Çamur Depolama Tankı Yapılması0,0005150,0006810,10
YŞL.AAT.İNŞ.06: T107 - Koku Giderim Ünitesi Yapılması0,0005910,0007820,10
YŞL.AAT.İNŞ.07: T108 - Süzüntü Suyu Terfi Merkezi Yapılması0,0001650,0002180,10
YŞL.AAT.İNŞ.08: T109 - Deşarj Yapısı Yapılması0,0000650,0000860,10
YŞL.AAT.İNŞ.09: Yağmursuyu Izgara Yapısı Yapılması
0,0000420,0000550,10
YŞL.AAT.İNŞ.10: B101 - Bekçi Binası Yapılması0,0004190,0005540,10
YŞL.AAT.İNŞ.11: B102 - İdare Binası Yapılması0,0016980,0022460,10
YŞL.AAT.İNŞ.12: B103 - Çamur Susuzlaştırma Binası Yapılması
0,0025750,0034050,20
YŞL.AAT.İNŞ.13: B104 - Blower Binası Yapılması0,0007920,0010480,10
YŞL.AAT.İNŞ.14: B105 - Tehlikeli Atık Deposu Binası Yapılması0,0002750,0003640,10
YŞL.AAT.İNŞ.15: Saha Borulama Yapılması
0,002257
0,0029850,20
YŞL.AAT.İNŞ.16: Yol Yapılması
0,001095
0,0014490,10
YŞL.AAT.İNŞ.17: Çevre Düzenleme Yapılması
0,001010
0,001335
0,10
YŞL.AAT.İNŞ.18: İçmesuyu Hattı Yapılması
0,000119
0,000157
0,10
YŞL.AAT.MEK.01: T102 - İnce Izgara Ve Havalandırmalı Kum Tutucu Binası
0,012570
0,016624
0,40
YŞL.AAT.MEK.02: T103 - Dağıtım Ve Toplama Yapısı
0,0007970,0010550,10
YŞL.AAT.MEK.03: T104 - Bio-Fosfor Havuzları
0,001244
0,001646
0,10
YŞL.AAT.MEK.04: T105.1 - Havalandırma Havuzları
0,004854
0,006420
0,40
YŞL.AAT.MEK.05: T105.2 - Son Çöktürme Havuzları
0,002766
0,003658
0,20
YŞL.AAT.MEK.06: T105.3 - Geri Devir Ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu0,0013510,0017870,10
YŞL.AAT.MEK.07: T106 - Çamur Depolama Tankı
0,000729
0,000964
0,10
YŞL.AAT.MEK.08: T107 - Koku Kontrol Sistemi0,0141930,0187700,40
YŞL.AAT.MEK.09: T108 - Süzüntü Suyu Pompa İstasyonu0,000337
0,000446
0,10
YŞL.AAT.MEK.10: B103 - Çamur Susuzlaştırma Ve Dezenfeksiyon Binası
0,014247
0,018842
0,40
YŞL.AAT.MEK.11: B104 - Havalandırma Havuzu Blower Binası
0,001671
0,0022100,10
YŞL.AAT.MEK.12: Mekanik Tesisat İşleri
0,000283
0,000374
0,10
YŞL.AAT.ELK.01: Enerji Nakil Hattı Ve Trafo0,0007980,0010550,10
YŞL.AAT.ELK.02: Dizel - Jeneratör Grubu
0,001204
0,001593
0,10
YŞL.AAT.ELK.03: AG Pano, Kompanzasyon Ve MCC Pano Yapımı
0,001310
0,001732
0,10
YŞL.AAT.ELK.04: Güç - Kumanda Kabloları Ve Dağıtımı
0,0042650,005640
0,40
YŞL.AAT.ELK.05: Saha Aydınlatma Sistemi Yapımı
0,000440
0,000582
0,10
YŞL.AAT.ELK.06: Paratoner Tesisatı Yapımı
0,000076
0,000100
0,10
YŞL.AAT.ELK.07: Topraklama Tesisatı Yapımı
0,000266
0,000352
0,10
YŞL.AAT.ELK.08: Enstrümantasyon Temini Ve Montajı Yapımı
0,003191
0,004220
0,20
YŞL.AAT.ELK.09: PLC-SCADA Ve Otomasyon Sistemi Yapımı
0,002725
0,003603
0,20
YŞL.AAT.ELK.10: Blower Binası Elektrik Tesisatı Yapımı
0,000022
0,000030
0,10
YŞL.AAT.ELK.11: Çamur Susuzlaştırma Binası Elektrik Tesisatı Yapımı
0,000062
0,000082
0,10
YŞL.AAT.ELK.12: İdari Bina Elektrik Tesisatı Yapımı
0,000266
0,000352
0,10
YŞL.AAT.ELK.13: Bekçi Binası Elektrik Tesisatı Yapımı
0,000018
0,000024
0,10
YŞL.AAT.ELK.14: Tehlikeli Atık Deposu Elektrik Tesisatı Yapımı
0,000015
0,000020
0,10
YŞL.AAT.ELK.15: Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik) Bedeli
0,000166
0,000220
0,10
YŞL.AAT.ELK.16: CCTV Sistemi Yapımı
0,000732
0,0009690,10
YŞL.AAT.İŞL.01: İşletme Personeli Eğitimi
0,000068
0,000090
0,10
YŞL.AAT.İŞL.02: İşletme Talimatnamesi Hazırlanması
0,000055
0,000072
0,10
YŞL.AAT.İŞL.03: Tesisin İşletme Personeli Giderleri
0,003878
0,005128
0,40
YŞL.AAT.İŞL.04: Tesisin İşletme Ve Bakım Giderleri
0,007481
0,009893
0,40
YŞL.AAT.İŞL.05: 18 Aylık Çevre Danışmanlık Hizmeti Alınması
0,000078
0,000104
0,10
YŞL.AAT.İŞL.06: Laboratuvar Malzemeleri Alınması
0,000902
0,001193
0,10
YŞL.KNL.01: Ø300 mm HDPE Esaslı Koruge Boru İle Kanalizasyon Hattı Yapılması
0,030893
0,040856
0,50
YŞL.KNL.02: Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buh. Kürlü Ent. Contalı Kanalizasyon Hatlarına Ait M.Bacaları Yapılması0,0073210,0096830,40
YŞL.KNL.03: Ø150 mm HDPE Esaslı Koruge Boru İle Parsel Bağlantıları Yapılması
0,010515
0,013905
0,40
YŞL.KNL.04: Çıkış Çapı Ø150 mm Olan Buh. Kürlü Prefabrik Parsel Bacaları Yapılması0,0106730,0141160,40
YŞL.KNL.05: Ø225 mm HDPE (PE100) Boru İle Terfi Hattı Döşenmesi (10 ATÜ)
0,002862
0,003785
0,20
YŞL.KNL.06: T101 Paket Tip Terfi İstasyonu Yapılması (İnşaat + Mekanik + Elektrik İmalatlar Dahil)0,0021580,0028540,30
YŞL.KNL.07: Kanalizasyon Hatlarının Betonarme Gömlek İçerisinde Dere Geçişi İmalatlarının Yapılması
0,000238
0,0003140,10
YŞL.KNL.08: Kanalizasyon Şebekesinin Robot Kamera İle Görüntülenmesi
0,000279
0,0003690,10
YŞL.KNL.09: Sayısal İşletme Planı Hazırlanması
0,000127
0,0001670,10
İKNP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 6. haneden sonraki rakamlarda hiçbir şekilde üste yuvarlama yapılmayacak olup, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;
Örnek; 0,1478221 sayısı 0,147822 olarak,
0,1478229 sayısı 0,147822 olarak,
0,1478225 sayısı 0,147822 olarak,
0,0000005 sayısı 0,000000 olarak uygulama yapılacaktır.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.4. İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (3 puan):
İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %80'sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş A/IV grubu yapım işlerinden kanalizasyon şebeke inşaatı (A/IV-KŞ) ve/veya A/XI grubu yapım işlerinden atıksu arıtma tesisi inşaatı (A/XI-AAT) işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP'a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla, aşağıda belirtilen puanlar verilecektir. (*) (**)
(A/IV-KŞ): "A/IV grubu yapım işlerinden kanalizasyon şebeke inşaatı"
(A/XI-AAT): "A/XI grubu yapım işlerinden atıksu arıtma tesisleri"
Kanalizasyon şebeke ve/veya Atıksu arıtma tesisi inşaatı işi İş Deneyimi Belge Sayısı
Puan
0 ise0
1 ve daha fazlası ise3
puan alacaktır.
(*) Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi (A/IV-KŞ) ve/veya (A/XI-AAT) işlerine ait ise Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır.
(**) Ancak sunulan iş deneyim belgeleri, (A/IV-KŞ) ve/veya (A/XI-AAT ) işleri yanında diğer iş gruplarındaki işleri de içeriyorsa, hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgeler ile tevsik etmesi şartıyla (A/IV-KŞ) ve/veya (A/XI-AAT) işlerine ait kısmının teklif bedelinin %80'sinden az olmamak şartını sağlaması halinde de Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır.
. Ortak girişimlerde ise pilot ortağın yukarıda verilen şartı taşıması, özel ortakların her biri için ise teklif bedelinin %50'sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş (A/IV-KŞ) ve/veya ( A/XI-AAT ) işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP'a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur), sunulması durumunda Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. Özel ortakların yeterlilik için sundukları iş deneyim belgeleri (A/IV-KŞ) ve/veya ( A/XI-AAT ) işlerine ait ise Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) hesabında dikkate alınacaktır.
. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) için sunulan ve dikkate alınan İş Deneyim Belgelerinden İş Denetleme ve/veya İş Yönetme Belgesi sunan İsteklilere TDNP olarak 0(sıfır) puan verilecektir.
. İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır.
Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP), Teknik Değer Nitelik Puanı(TDNP) nın toplamıdır.
KP= İKNP+ TDNP
A.4 Değerlendirme puanı (DP):
Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
DP = TP + KP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Hizmetler Yerleşkesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
05/03/2020 tarih ve 31059 sayılı Resmi Gazete'de, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2 Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (05325451829

Canlı Destek Hattı

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
10 Abone, 116 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2022 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 20.01.2022 07:08:09  Turkey: 20.01.2022 10:08:09  Page generated in 0.033 seconds.