® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
19 Ekim 2017
Perşembe
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Örnek İhale

Mutlak müşteri memnuniyeti prensibi ve toplam kalite anlayışına sahip olan İhaleBülteni.Com, her gün güncellediği online veritabanı ve uzman personeliyle, işlerini geliştirmek ve rekabet güçlerini artırmak isteyen tüm firmaların hizmetindedir.

Siz de yeni iş olanaklarından anında haberdar olmak ve firmanızın hedeflediğiniz noktaya ulaşmasını hızlandırmak istiyorsanız, Abonelik İşlemleri sayfamızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz.İNŞAAT
Bilumum inşaat işleri, yol, asfalt, kazı, tesfiye, hafriyat, tadilat, tamirat, onarım vs..
 Baskı önizleme     İhale kutusuna gönder        Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriTrabzon 
İş ŞehriGümüşhane 
KurumDsi 22. Bölge Müdürlüğü-trabzon
İşin Adı/Konusu/CinsiGölet Sulama İşi Yaptırılacaktır
İhale Tarihi13.02.2017 10:00
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2016/603857
Notiptal

İhale Metni
GÖLET SULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR
DSİ 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-TRABZON
Gümüşhane-Kelkit Güdül Göleti Sulaması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2016/603857
1-İdarenin
a) Adresi:DSI 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak Ortahisar/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası:4623341105 - 4623341110
c) Elektronik Posta Adresi:proje22@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Sulama- Brüt 224 ha arazinin borulu sulanması-Çeşitli çap ve basınç dayanımlarında 12.586,12 m HDPE 100 boru döşenmesi ve 200 adet sanat yapısı ile 3.025,00 m servis yolu yapımı imalatlarının yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Gümüşhane İli Kelkit İlçesi
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 360 (Üçyüzaltmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:DSİ 22.Bölge Müdürlügü 61220 Yalıncak - Ortahisar / TRABZON
b) Tarihi ve saati:13.02.2017 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27.04.2016 Tarih ve 29696 Sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan (A) IV. Grup: İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri, (A) IX. Grup: Su Yapıları benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme ''teklif fiyatı'' ile ''kalite ve teknik değer nitelik'' olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:50 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;
TP= (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 50 PUAN)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Sıra NoPoz Noİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıMinimum Teklif OranıMaksimum Teklif OranıPuanı
1D2-0520Servis Yolu Yapımı ve İşletilmesi0,00835660,01671331
2D13-0070/16 Atm Basınç dayanımlı Ø 110 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00591380,00854211
3D13-0070/26 Atm Basınç dayanımlı Ø 160 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,01415160,02044131
4D13-0070/36 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00685110,0098961
5D13-0070/46 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00741410,01070931
6D13-0070/56 Atm Basınç dayanımlı Ø 315 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,02201360,03179751
7D13-0070/66 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,019770,02855671
8D13-0070/76 Atm Basınç dayanımlı Ø 400 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,0360440,05206361
9D13-0070/86 Atm Basınç dayanımlı Ø 560 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,07174680,10363431,5
10D13-0070/98 Atm Basınç dayanımlı Ø 140 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00797910,01152541
11D13-0070/108 Atm Basınç dayanımlı Ø 160 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,01557690,02251
12D13-0070/118 Atm Basınç dayanımlı Ø 180 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00087730,00126720,5
13D13-0070/128 Atm Basınç dayanımlı Ø 200 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00614910,0088821
14D13-0070/138 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00565880,00817381
15D13-0070/148 Atm Basınç dayanımlı Ø 250 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00484180,00699361
16D13-0070/158 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,01546860,02234351
17D13-0070/168 Atm Basınç dayanımlı Ø 315 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00860340,01242711
18D13-0070/178 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,01001820,01447071
19D13-0070/188 Atm Basınç dayanımlı Ø 400 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,02482120,03585281
20D13-0070/198 Atm Basınç dayanımlı Ø 500 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,07646860,11045461,5
21D13-0070/2010 Atm Basınç dayanımlı Ø 140 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00237590,00343190,5
22D13-0070/2110 Atm Basınç dayanımlı Ø180 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00387860,00560241
23D13-0070/2210 Atm Basınç dayanımlı Ø 225 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00532720,00769491
24D13-0070/2310 Atm Basınç dayanımlı Ø 250 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00553880,00800051
25D13-0070/2410 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,01516320,02190241
26D13-0070/2510 Atm Basınç dayanımlı Ø 450 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,05753180,08310141
27D13-0070/2612.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 140 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,00983740,01420951
28D13-0070/2712.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 280 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,01321370,01908641
29D13-0070/2812.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 315 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,0145270,02098341
30D13-0070/2912.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 355 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,02133180,03081261
31D13-0070/3012.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 400 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,01229030,01775261
32D13-0070/3112.5 Atm Basınç dayanımlı Ø 450 anma çaplı HDPE Boru Döşenmesi0,06251060,09029321,5
33D13-0100/1Basınçlı boru hatlarında orta basınç tek çıkışlı hidrant yapısının yapılması0,00156270,00273470,5
34D13-0100/2Basınçlı boru hatlarında orta basınç çift çıkışlı hidrant yapısının yapılması0,01003890,0175681
35D13-0100/3Basınçlı boru hatlarında orta basınç üç çıkışlı hidrant yapısının yapılması0,00687760,01203571
36D13-0100/4Basınçlı boru hatlarında orta basınç tek çıkışlı hidrolik hidrant yapısının yapılması0,00873610,01528821
37D13-0100/5Basınçlı boru hatlarında orta basınç çift çıkışlı hidrolik hidrant yapısının yapılması0,00168980,00295710,5
38D13-0100/6Basınçlı boru hatlarında orta basınç tek çıkışlı vantuzlu hidrant yapısının yapılması0,0018270,00319730,5
39D13-0100/7Basınçlı boru hatlarında orta basınç çift çıkışlı vantuzlu hidrant yapısının yapılması0,00787180,01377571
40D13-0100/8Basınçlı boru hatlarında orta basınç tek çıkışlı hidrolik vantuzlu hidrant yapısının yapılması0,00801770,0140311
41D13-0100/9Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç tek çıkışlı hidrolik hidrant yapısının yapılması0,0300260,05254551
42D13-0100/10Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç çift çıkışlı hidrolik hidrant yapısının yapılması0,00572650,01002141
43D13-0100/11Basınçlı boru hatlarında yüksek basınç tek çıkışlı vantuzlu hidrolik hidrant yapısının yapılması0,00729060,01275851
44D13-0100/12Basınçlı boru hatlarında tahliye yapısının yapılması0,02697360,04720371
45D13-0100/13Basınçlı boru hatlarında vantuz yapısının yapılması0,02181950,03818411
46D13-0100/14Basınçlı boru hatlarında zemin üstü ayrım yapısının yapılması0,01372140,02401241
47D13-0100/15Basınçlı boru hatlarında zemin altı ayrım yapısının yapılması0,03060280,05355481
48D13-0100/16Basınçlı boru hatlarında hat kapama yapısının yapılması0,00619490,0108411
49D13-0120Basınçlı boru hatlarında dirsek tespit kitlesi yapısının yapılması0,00155270,00271720,5
50D13-0121Basınçlı boru hatlarında yol geçişi yapısının (beton gömlek) yapılması0,01461370,02557391
51D13-0122Basınçlı boru hatlarında dere geçişi yapısının (beton gömlek) yapılması0,06542970,11450191
52D13-0123Basınçlı boru hatlarında rip yapısının (beton diş) yapılması0,00085970,00150450,5
Toplam 50
A.2.1.Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıda tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2.Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.3.İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite ve Teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için, yukarıda verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, Teklif Fiyat Puanı ile Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanının toplamıdır.
TP=TFP + KTP
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No'lu Oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 213 No'lu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
16 Temmuz 2015 Tarihli ve 29418 Sayılı Resmî Gazete ile; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
 Baskı önizleme     İhale kutusuna gönder        Geri Git    Yukarı Git
 İhale kutusu önizleme     İhale kutusunu boşalt     İhale kutusuna git    

Dilerseniz telefonlarımızdan birini arayarak uzman personelimizle görüşme yapabilir veya güvenli iletişim kanalımız (SSL) üzerinden kredi kartınızla başvuru yaparak aboneliğinizi hemen başlatabilirsiniz.Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Canlı Destek Hattı

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
42 Abone, 41 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2017 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 19.10.2017 07:05:24  Turkey: 19.10.2017 10:05:24  Page generated in 9.275 seconds.