® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
22 Mayıs 2019
Çarşamba
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 1939383
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriAnkara 
İş ŞehriAnkara 
KurumAvrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Koordinatörlüğü 
İşin Adı/Konusu/Cinsiİş Sağlığı Güvenliği Hizmeti Alınacaktır 
İhale Tarihi12.11.2018 14:30 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2018/515644 

İhale Metni
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası:2018/515644
İşin Adı : 2019 Yılı İş Sağlığı Güvenliği Hizmet Alımı İhalesi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi:Ehlibeyt Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 181 06520 Balgat ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3124096000 - 3124096044
c) Elektronik posta adresi:satinalma@ua.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi :www.ua.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2019 yılı içinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer düzenleyici kurum ve kuruluşların hazırladığı ve hazırlayacağı mevzuat kapsamında Eğitim ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından sunulan hizmetin alınması işidir. Detaylar teknik şartnamede yer almaktadır.
b) Yapılacağı Yer :Ankara
c) Süresi:Bir yıl; Detaylar teknik şartnamede yer almaktadır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer:Ehlibeyt Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 181 06520 Balgat ANKARA
b) Tarihi ve saati:12.11.2018 - 14:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.1.6.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2.'de yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgelerini sunmaları mecburidir.
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %30'u oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30' undan az olamaz.
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1. Bu ihalede, kamu veya özel sektör için gerçekleştirilen her türlü iş sağlığı, güvenliği hizmet alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale sadece yerli isteklilere açıktır.
7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
8.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde veya İdarenin www.ua.gov.tr internet adresindeki ihaleler bölümünden görülebilir ve 100 TRY (YüzTürkLirası) karşılığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Koordinatörlüğü - Mevlana Bulvarı No:181 06520 Balgat Çankaya/ANKARA adresinden, aşağıdaki dekontu getirerek, satın alınabilir.
8.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale doküman bedelini İdarenin Halk Bankası Çukurambar Şubesi nezdinde açılmış bulunan TR92 0001 2001 3100 0005 1000 10 nolu hesabına veya İdarenin Vakıfbank Çankaya Ankara Şubesi nezdinde açılmış bulunan TR11 0001 5001 5800 7293 5958 08 nolu hesabına yatıracaklardır. Banka dekontunda ihale kayıt numarası ve isteklinin ticari ünvanı yer alacaktır. İhale Şartname bedeli İdarenin hesabına geçtiği, İdare kayıtlarından teyit edilmediği sürece şartname isteklilere verilmez.
9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Koordinatörlüğüne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
12. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. DİĞER HUSUSLAR
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 3/c maddesine göre istisna kapsamındadır.
    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
11 Abone, 80 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2019 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 21.05.2019 21:56:12  Turkey: 22.05.2019 00:56:12  Page generated in 0.023 seconds.