® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
05 Temmuz 2020
Pazar
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 1899955
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriSivas 
İş ŞehriSivas 
KurumZara Kaymakamlığı İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 
İşin Adı/Konusu/Cinsiİçme Suyu Modernizasyonu Yaptırılacaktır 
İhale Tarihi14.06.2018 09:30 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No

İhale Metni

   T. C.

ZARA KAYMAKAMLIĞI

İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1-İdarenin:

a) Adresi: Zara Hükümet Konağı 58700 ZARA/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası:  0346 816 43 44

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :zara.khgb@gmail.com

 2-İhale Konusu Yapım İşinin

      a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Merkez Grup Köyler Kapalı Şebeke İçme Suyu Modernizasyonu İnşaatı İşi

      b) İşe başlama tarihi: Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde.

      c) İşin süresi: İşe Başlama tarihinden itibaren 60 gün

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer: Kaymakamlık toplantı salonu

b) Tarihi ve saati: 14/06/2018 günü -  saat: 09.30

4. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:

4.1.1.Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.      

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4.  İdari şartnamenin 10.maddesinin ve Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinin  (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g)   bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                 

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

4.1.8. Şekli İdari Şartnamede verilen Teklif Sahibi Beyanı (yetkili temsilci tarafından imzalı ve kaşeli, noter onayı zorunlu değildir)

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. İsteklinin mevzuat gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.

4.2.2. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin son 10 yıl içinde iş deneyimini gösteren belge.

4.2.3. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için asgari gerekli görülen İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için asgari gerekli görülen 1 adet Lastik Tekerlekli Kanal Kazıyıcı veya eskavatör, 1 adet Kamyon ve 1 adet betonyere ilişkin taahhütname veya sahiplik belgesi. 1 (bir) İnşaat Mühendisi veya İnşaat Teknikeri.

4.3. (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 30 md.) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: İçme suyu yapımı  (Depolu) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4. Bu ihalede İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarının diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

5. Belgelerin sunuluş şekli:

5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

5.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

6. İhale dokümanı Zara Köylere Hizmet Götürme Birliğinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

6.1. Teklifler 14/06/2018 tarih saat 09:30’a kadar Zara Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.2. İstekliler tekliflerini ayrı bir teklif zarfı içerisinde büyük teklif zarfına koyarak, İş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

6.3. İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6.4. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

7. Teklifler KDV hariç yapılacaktır.

8. İhale Komisyonunun uygun görmesi halinde açık eksiltme yapılabilir.

9. Birliğimiz 2886, 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan 26506 Sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

        İhale Komisyonu Başkanlığı

    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
10 Abone, 64 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2020 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 05.07.2020 19:37:44  Turkey: 05.07.2020 22:37:44  Page generated in 0.024 seconds.