® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
23 Şubat 2019
Cumartesi
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 1795752
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriAnkara 
İş ŞehriAnkara 
KurumTürkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı 
İşin Adı/Konusu/Cinsiİçme Suyu Satın Alınacaktır 
İhale Tarihi10.11.2017 11:00 
İhale UsulüAçık İhale 
Dosya No2017/517828 

İhale Metni
İÇME SUYU SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
80000 Adet Doğal Mineralli İçme Suyu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2017/517828
1-İdarenin
a) Adresi:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Destek Hizmetleri Bşk Personel Binası 1.Kat. 06543 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası:3124207961 - 3124207150
c) Elektronik Posta Adresi:destekhizmetleri@tbmm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
80.000 Adet Doğal Mineralli İçme Suyu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
c) Teslim tarihi:Malın/İşin teslim süresi 364 takvim günüdür. 1- Doğal mineralli su, 19 litrelik geri dönüşümlü polikarbonat damacanalarda , kapalı kasa araçlarla teslim edilecektir. 2- Yüklenici damacana su dağıtımına her gün saat 04.00?da başlayarak dağıtımı en geç saat 08.30?da tamamlayacaktır. Birimlere ve katlara günlük ihtiyacından çok su bırakılmayacak ve boş damacanalar günlük alınacaktır. Doğal mineralli su, Yüklenicinin personeli tarafından teslim ? tesellüm makbuzu düzenlenerek görevli personelin adı soyadı ve imza karşılığı günlük teslim edilecektir. Teslim edilen su damacana sayısı belirtilerek teslim ? tesellüm makbuzuna yazılacaktır. 3- Doğal mineralli suyun nakil aracından indirilmesi, taşınması ve boş damacanaların teslim yerinden alınması Yükleniciye aittir. Yüklenici, birimlerde ve katlarda dolu veya boş damacana stoku yapmayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı Personel Binası 1.Kat Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati:10.11.2017 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
1-Türk standartlarına Uygunluk Belgesi ( TS 9130)
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-Doğal Mineralli Su Üretim İzni Belgesi
2-Doğal Mineralli Su Analiz Raporu (Analiz raporunun ihaleye son3 ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir)
3-Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı Personel Binası 1.Kat (Doküman bedeli, Ziraat Bankası TBMM Şubesi Hs:No. TR87 000 1 000 903 0329 8467-6001 nolu hesaba yatırılacaktır.)- Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı Personel Binası 1.Kat Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
10 Abone, 94 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2019 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 23.02.2019 05:56:18  Turkey: 23.02.2019 08:56:18  Page generated in 0.010 seconds.