® - T.C. T.P.E. Tescilli Marka
Marka Tescil Belgemiz
22 Temmuz 2019
Pazartesi
Sisteme Giriş
Kullanıcı Adı: 
Şifre: 

İhale AraKelimelerine bakılarak


Tarih aralığında bulunan

Şehrinde ihalesi yapılacak

Şehrinde işin yapılacağı

Kategorisinde bulunan

Usulüyle yapılacak
ihaleler aranacak...

Son Eklenen İhaleler

Kategorisine

İhaleler aranacak...

Son Eklenen Sonuçlar

Kategorisine

Sonuçlar aranacak...

Dosya No İle İhale Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
ihale aranacak...

Dosya No İle Arşivde Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya nolu ihale
arşivde aranacak...

Dosya No İle Sonuç Ara
(Sadece abonelerimiz için)
 / 
AraDosya numaralı
sonuç aranacak...

ihalebulteni.com
Hacettepe Teknokent
Safir Blokları
E Blok K:2 N:201
Beytepe, Ankara, Türkiye
Telefon   90-312-2270550
Mobil    90-532-5451829
(09:00~18:00 Arası)
Faks    90-312-2270553
info@ihalebulteni.com

VisaMasterCard
Sitemizde gizlilik arzeden data transferleri, güvenli iletişim kanalı (SSL) üzerinden yapılmaktadır.


Sertifikayı Kontrol Et


İhale Bülteni  0312-2270550  0532-5451829Haberiniz olur...
Abonelik
Abonelik Ücretleri Abonelik Sözleşmesi Banka Havalesi İle Abonelik Kredi Kartı İle Abonelik 7/24 Abonelik Yenileme Formu 7/24

Arşivdeki İhale Detayı: 1919365
    Geri Git    Aşağı Git
İhale ŞehriVan 
İş ŞehriVan 
KurumVan Büyükşehir Belediyesi 
İşin Adı/Konusu/CinsiEntegre Katı Atık Yönetimi Tesisi Yapımı Ve Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi İle Mevcut Vahşi Katı Atık Depolama Alanlarının İşletilmesi Ve Islahı Projesinin Yapım, İşletim Ve Devri İşi İhale Edilecektir 
İhale Tarihi15.08.2018 10:00 
İhale Usulü 
Dosya No

İhale Metni

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ TESİSİ YAPIMI VE ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ TESİSİ İLE MEVCUT VAHŞİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARININ

İŞLETİLMESİ VE ISLAHI PROJESİNİN YAPIM, İŞLETİM VE DEVRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Van Büyükşehir Belediyesinden:

• İli                                                          :  Van

• İlçesi                                                     :  Tuşba

• Mahalle                                                 :  Beyüzümü

• Parseller                                                :  494, 457, 458 (EKAY), 1717 ve 1715 (Mevcut Katı Atık Vahşi Depolama Alanı)

1 - Şartname ve ekleri, Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınacaktır.

• Telefon                                                 :  0432 216 73 41 - (1213)

• Faks                                                      :  0432 216 20 08

• İlgili Personel Adı-Soyadı ve

  Unvanı                                                  :  Fedi KARTAL (Çevre Mühendisi)

• E-posta                                                 :  ferdi.kartal@van.bel.tr  (kurumsal)

                                                                :  ferdikartal7786@gmail.com  (bireysel)

• İhale dokümanının satış bedeli              :  KDV dahil 5.000,00-TL (beşbin Türk Lirası’dır)

• İstekliler İhale dokümanlarını mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-16:30 vereceklerdir.

2 - İhale 15/08/2018 Çarşamba günü saat 10:00’da Van İli İpekyolu İlçesi Büyükşehir Belediyesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemirler Sokak No: 5, 65100   kat: 3 İpekyolu/VAN Belediye Meclis Toplantı Odası’nda ihale komisyonu (Belediye Encümen Üyeleri) tarafından yapılacaktır.

3 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4 - MUHAMMEN BEDEL : 103.959.738,19 (yüzüçmilyondokuzyüzellidokuzbin yediyüzotuzsekiz Türk Lirası ondokuz kuruş)

    GEÇİCİ TEMİNAT        : 3.118.792,15-TL (üçmilyonyüzonsekizbin yediyüzdoksaniki Türk Lirası onbeş kuruş) bu bedel muhammen bedelin%3’üdür.

5 - Gerçek ve Tüzel Kişilerden İstenecek Belgeler

1. Dilekçe(ihaleye katılabilme dilekçesi)

2. Gerçek kişiler için kimlik belgesi

3. Kanuni İkametgâh,

4. Türkiye'deki tebligat adresi (Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı yatırımcıların kendi ülkelerindeki tebligat adresleri ile varsa Türkiye'deki adresleri) ve faks numarası,

5. İsteklinin Ortak Girişim olması halinde Pilot firmanın tebligat adresi ve faks numarası,

6. İhale ilan tarihinden sonra alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

7. İsteklilerin son durumlarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı yatırımcı için ülkelerindeki ilgili makamlarından alınmış belge,

8. İstekli şirket ortaklarının bu şartnamede Madde-27'debelirtilen hususlar kapsamında olmadıklarına dair taahhütname,

9. Temsile ilişkin yetki belgesi, imza sirküleri (asılları veya noter tasdikli suretleri) gerekiyorsa noter tasdikli vekâletname,

10. İstekli ortak girişim ise ortak girişim beyannamesi (Ek-6 formatına uygun),

11. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması durumunda vekilin imza beyanı

12. İstekli veya OGG oluşturan her bir ortağın Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış ihale dokümanında belirtilmiş bilançoları,

13. İhale dokümanı Madde-9'da belirtilen dokümanlar (ekleri ile birlikte),

14. Her sayfası imzalanmış ihale dokümanı ve ekleri,

15. İhale dokümanı bedelini yatırdıklarına dair makbuz,

16. İhale dokümanını Madde-6.1.a’ bendinde yazılı miktarda geçici teminat mektubu(Ek-1 formatına uygun) veya alındı belgesi

17. İlk İhale ilan tarihi itibariyle geçmişe yönelik vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden ve SGK prim borcu olmadığına dair SGK'dan alınmış belgelerin aslı (Yabancı yatırımcı için bu konuda verilecek taahhüt yeterli kabul edilecektir.),

18. Görev konusu işle ilgili şirket kuracaklarına dair noter tasdikli taahhütname (Ek-7),

19. Banka referans mektubu,

20. İşin gerçekleştirilmesine yönelik Özet İş Programı,

21. İhale dokümanı Madde 11.1.'de yer alan Teknik Değerlendirme Belgeleri,

22. Yer görme belgesi (Bu belge Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma Atık Şube Müdürlüğünden alınacaktır.)

6 - İSTEKLİLERDE ARANAN ASGARİ YETERLİK ŞARTLARI

6.1. İŞ DENEYİM BELGELERİ

Bu maddede belirtilen belgelere haiz, yerli sermaye şirketleri tek başlarına göreve talip olabilecekleri gibi, diğer yerli sermaye şirketleri ve/veya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri uyarınca Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı yatırımcılarla ortak girişim oluşturarak da göreve talip olabilirler. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri uyarınca Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı yatırımcılar, bu şartnamede belirtilen şartları karşılaması koşuluyla tek başlarına göreve talip olabilecekleri gibi aynı şartları ihtiva eden başka bir yabancı yatırımcıyla ve/veya yerli şirketle ortak girişim oluşturarak da mer-i mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla göreve talip olabilirler.

İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde vereceklerdir. İdare, İstekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle İstekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahip olacaktır.

İdare, teklif değerlendirme çalışmaları sırasında da, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilememesi hali "yanıltıcı beyan" kapsamında değerlendirilip İstekli ihale dışı bırakılabilir.

A) İsteklilerin tek başlarına göreve talip olmaları durumunda;

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve idarece denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin % 80'i oranında gerçekleştirilen

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde idare tarafından denetlenen yada geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

İstekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 (bir) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

B) İsteklilerin iş ortaklığı olmaları durumunda;

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla iş ortaklığı olarak gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Göreve, ortak girişim halinde talip olunması durumunda ortak girişimi oluşturan şirketlerden biri, Pilot firma olarak belirtilecektir. Ortak girişim gurubunda Pilot firmanın payı %50'den az olamaz.

Ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların ortak girişim grubundaki payları belirtilecektir.

Ortak girişimlerde; İstekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 (bir) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

C) Benzer iş olarak kabul edilecek iş grupları

a) 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde A/XVI olarak tanımlanan iş gruplarından son 15 (onbeş) yıl içerisinde tamamlanmış bedel içeren tek bir sözleşmede 15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası)'den az olmamak üzere, iş deneyim belgesi,

b) Son 15 (onbeş) yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme ile yaklaşık yatırım maliyeti en az 10.000.000 TL (onmilyon Türk Lirası)'den az olmamak üzere, Atık Bertarafı veya işlenmesi ile ilgili Makine, Cihaz ve Ekipman tedariği, Montajı ve işletmeye alınması konusunda iş bitirme belgesi

c) Son 15 (onbeş) yıl içinde Biyokütle esaslı olmak üzere en az bir tesiste 3 MW/sa ve üsttü ürettiğine dair lisans belgesi,

d) Son 15 (onbeş) yıl içerisinde herhangi bir Atık İşleme Tesisinin kesintisiz olarak en az 5 (beş) yıl işlettiğini gösteren resmi kurumlardan alınmış belge,

İstekliler yukarıdaki a, b, c ve d bentlerinde belirtilen belgelerinin herhangi birine sahip olarak bu belgelerden birini sunmaları zorunludur. Ortak girişimlerde ise ihale dokümanı 9.1.B. Maddesinin hükümleri uygulanır.

A) İsteklilerin tek başlarına göreve talip olmaları durumunda;

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve idarece denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin % 80'i oranında gerçekleştirilen

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde idare tarafından denetlenen yada geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

İstekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 (bir) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

B) İsteklilerin iş ortaklığı olmaları durumunda;

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla iş ortaklığı olarak gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

Göreve, ortak girişim halinde talip olunması durumunda ortak girişimi oluşturan şirketlerden biri, Pilot firma olarak belirtilecektir. Ortak girişim gurubunda Pilot firmanın payı %50'den az olamaz.

Ayrıca ortak girişimi oluşturan ortakların ortak girişim grubundaki payları belirtilecektir.

Ortak girişimlerde; İstekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 (bir) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

C) Benzer iş olarak kabul edilecek iş grupları

a) 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde A/XVI olarak tanımlanan iş gruplarından son 15 (onbeş) yıl içerisinde tamamlanmış bedel içeren tek bir sözleşmede 15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası)'den az olmamak üzere, iş deneyim belgesi,

b) Son 15 (onbeş) yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme ile yaklaşık yatırım maliyeti en az 10.000.000 TL (onmilyonTürk Lirası)'den az olmamak üzere, Atık Bertarafı veya işlenmesi ile ilgili Makine, Cihaz ve Ekipman tedariği, Montajı ve işletmeye alınması konusunda iş bitirme belgesi

c) Son 15 (onbeş) yıl içinde Biyokütle esaslı olmak üzere en az bir tesiste 3 MW/saat ve üsttü ürettiğine dair lisans belgesi,

d) Son 15 (onbeş) yıl içerisinde herhangi bir Atık İşleme Tesisinin kesintisiz olarak en az 5 (beş) yıl işlettiğini gösteren resmi kurumlardan alınmış belge,

İstekliler yukarıdaki a, b, c ve d bentlerinde belirtilen belgelerinin herhangi birine sahip olarak bu belgeleri sunmaları zorunludur. Ortak girişimlerde ise 9.1.B. Maddesinin hükümleri uygulanır.

6.2. MALİ KRİTERLER;

A) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1) Banka Referans Mektubu:

İsteklinin 50.000.000 TL (ellimilyon Türk Lirası)'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

2) Bilanço ve Eşdeğer Belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından Ek-3’e uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

i) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

ii) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az %20’si olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

iii) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının %50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

B: İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 15.000.000 TL (onbeşmilyon Türk Lirası)'den az olmaması gerekir. Bu kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli kabul edip etmemekte serbesttir.

8 - İstekliler müracaat dosyalarını 15/08/2018 tarih ve saat 09:30’a kadar Büyükşehir Belediyesi 3. Kat Encümen Odası’na teslim edeceklerdir.

İlan olunur.


    Geri Git    Yukarı Git
Müşteri Hizmetleri
Telefonlar (0312) 2270550
(05325451829

Canlı Destek Hattı

Tıklayın, Sizi Arayalım...

 Giriş Sayfası Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
 Outlook İle E-Posta

Facebook
Twitter

Kimler Online
34 Abone, 89 Misafir Ana Sayfa    Neden Biz?    Hakkımızda    Hizmetlerimiz    Gizlilik Politikası    Mesaj Formu  
 Örnek İhale    İhale Sonuçları    Arşivdeki İhaleler  
Sektörler   Şehirler   Kurumlar   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  
© 2002~2019 İhale Bülteni®
Tasarım & Programlama Fikret Akpınar  Server: 22.07.2019 11:13:09  Turkey: 22.07.2019 14:13:09  Page generated in 0.015 seconds.